Monday, May 25, 2015

Hello to the Spammer who keeps posting comments on my blog

For quite a while now, I've been getting spam comments written in Vietnamese on various old blog posts.  I keep deleting them, but I'm sick of it and I want it to stop.

So, I just want to say Hello to the spammer who's been posting things and to let you know that it won't be working anymore.

1.  I added moderation tools, so your spammy advertising comment posts won't show up anymore.

2. Hardly anyone reads this blog, so whatever message you were trying to get out wasn't going far.

3. The subset of people who read my blog and also read Vietnamese are probably....a couple, at best.

That being said, maybe I can change number 3 by saying that Vietnam is an awesome country!  I visited there recently with my brother (adopted) who is Vietnamese.
 Here are some pictures from the trip.  Enjoy!

---Google translation--

Cho khá trong một giờ, tôi đã nhận được ý kiến thư rác viết bằng tiếng Việt trên nhiều bài viết trên blog cũ. Tôi giữ xóa chúng, nhưng tôi bị bệnh của nó và tôi muốn nó dừng lại.

Vì vậy, tôi chỉ muốn nói Xin chào các spammer của những người được đăng tải mọi thứ và để cho bạn biết rằng nó sẽ không được làm việc nữa.

1. Tôi đã thêm công cụ điều tiết, vì vậy bạn viết bình luận quảng cáo spam sẽ không hiển thị nữa.

2. Hầu như bất cứ ai đọc điều này, vì vậy bất cứ tin nhắn bạn đã cố gắng để có được ra đã không đi xa.

3. Các tập hợp con của những người đọc blog của tôi và cũng đọc được tiếng Việt có lẽ là .... một cặp vợ chồng, lúc tốt nhất.

Điều đó đang được nói, có lẽ tôi có thể thay đổi số 3 bằng cách nói rằng Việt Nam là một đất nước tuyệt vời! Tôi đã đến thăm có vừa với người anh nuôi của tôi là người Việt Nam Dưới đây là một số hình ảnh từ chuyến đi này. Thưởng thức!
The Beauty of Silence